Phone: 

(604) 202-7322

EMAIL:

asha@ashandgrove.com

HOURS:

Mon-Fri: 12:30-17:30

Sat: 11:30-14:30

Sun: Closed